• 0165 440206
  • Info@apluspersoneel.nl
  • Maandag - Vrijdag 8:30 - 17:30

Over ons

Algemene voorwaarden Werving & Selectie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte richt zich op de algemene Human Resource dienstverlening die A+ Personeel vorm geeft. Het tweede gedeelte richt zich op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van A+ Personeel en iedere overeenkomst tussen A+ Personeel en een Opdrachtgever, waarop A+ Personeel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden e.d. van Opdrachtgever zijn alleen van toepassing op de rechtsverhouding tussen A+ Personeel en Opdrachtgever indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door A+ Personeel zijn geaccepteerd.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Offertes, aanbiedingen, voorstellen en soortgelijke opgaven van A+ Personeel staan gedurende 30 dagen na verzending door A+ Personeel open voor acceptatie door Opdrachtgever, tenzij daarin een andere geldigheidsduur is aangegeven of deze eerder zijn ingetrokken.

2.2 De in voornoemde schriftelijke opgaven vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Verplichtingen A+ Personeel

3.1 A+ Personeel zal zich ervoor inspannen de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3.2 A+ Personeel draagt er zorg voor dat haar medewerkers, bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen het bedrijf van Opdrachtgever, zich zullen gedragen overeenkomstig de bij Opdrachtgever geldende en aan A+ Personeel bekend gemaakte huisregels, voor zover dit de voortgang van de opgedragen werkzaamheden niet onnodig belemmert.

Artikel 4 Verplichtingen en medewerking Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan A+ Personeel aangeeft of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan A+ Personeel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan A+ Personeel zijn verstrekt, heeft A+ Personeel het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem te verstrekken gegevens. A+ Personeel is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ontstaan doordat A+ Personeel is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.3 Opdrachtgever zal constructief meewerken aan het doorlopen van de door partijen overeengekomen procedures binnen de overeengekomen termijnen. Opdrachtgever zal tevens zorg dragen voor de benodigde kwaliteit en continuïteit in zijn personele ondersteuning van de uitvoering van de werkzaamheden door A+ Personeel.

4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van A+ Personeel en/of door A+ Personeel ingeschakelde derden de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke toegang tot terreinen en gebouwen van Opdrachtgever verkrijgen en stelt A+ Personeel, voor zover relevant, de daartoe noodzakelijke pasjes e.d. alsmede bijbehorende instructies ter beschikking.

4.5 Opdrachtgever stelt aan de medewerkers van A+ Personeel en/of aan door A+ Personeel ingeschakelde derden de benodigde kantoorruimte en -faciliteiten ter beschikking en informeert hen tijdig over de bij Opdrachtgever geldende huis- en werkregels.

4.6 Mocht de Opdrachtgever een afgewezen voorgestelde kandidaat alsnog aannemen binnen 6 maanden zal A+ Personeel een werving en selectie fee versturen met een betalingstermijn van 30 dagen. De wervingsfee zal bestaan uit de totale inleen duur tegen de overeengekomen tarieven.

Artikel 5 Uitvoering werkzaamheden

5.1 Bij de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zal A+ Personeel de bij haar aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten en voor voldoende werkcapaciteit zorgdragen.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de aan A+ Personeel opgedragen werkzaamheden dit vereist, heeft A+ Personeel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 A+ Personeel tracht zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van Opdrachtgever met betrekking tot het inzetten van bepaalde medewerkers van A+ Personeel, doch zal in het algemeen niet kunnen garanderen dat bepaalde medewerkers op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn. Indien Opdrachtgever een zodanige garantie wél vraagt, en A+ Personeel de gevraagde medewerker(s) gedurende een bepaalde periode ter beschikking houdt ten behoeve van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden voor die periode de honoraria van deze medewerker(s) te voldoen, ook indien Opdrachtgever in die periode van de diensten van de desbetreffende medewerker(s) geen gebruik maakt.

5.4 Opdrachtgever heeft het recht aan A+ Personeel te verzoeken een door A+ Personeel ingezette medewerker te vervangen indien Opdrachtgever op redelijke gronden van oordeel is dat deze persoon niet voldoet. A+ Personeel zal alsdan de desbetreffende medewerker naar beste kunnen en vermogen vervangen.

5.5 A+ Personeel kan een bij de uitvoering van de opdracht ingezette medewerker vervangen door een andere medewerker.

5.6 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen/onderdelen zal geschieden, kan A+ Personeel de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.7 Indien binnen de looptijd van de tussen de partijen gesloten overeenkomst voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een dergelijke uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever A+ Personeel derhalve, alvorens A+ Personeel aansprakelijk te kunnen stellen voor het eventuele uitblijven van de nakoming, eerst schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor nakoming.

5.8 Indien de door A+ Personeel te verrichten dienstverlening bestaat uit het geven van instructie zal A+ Personeel zich zo goed mogelijk inspannen om de instructie met zorg uit te voeren. A+ Personeel kan niet garanderen dat de door haar gegeven instructie voor Opdrachtgever het gewenste resultaat heeft.

Artikel 6 Duur, opschorting en beëindiging

6.1 Een tussen partijen gesloten overeenkomst kan door elk der partijen worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) kalenderdagen. Opdrachtgever is in dat geval gehouden de tot dusver door A+ Personeel daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en resultaten te vergoeden.

6.2 Indien Opdrachtgever de overeenkomst met A+ Personeel wenst te beëindigen op kortere termijn dan 30 (dertig) kalenderdagen, is hij gehouden de door A+ Personeel, op grond van de overeenkomst, in rekening te brengen honoraria van de overeengekomen medewerkers gedurende de opzegtermijn van 30 (dertig) kalenderdagen te voldoen, voor zover de desbetreffende medewerkers van A+ Personeel door A+ Personeel in redelijkheid niet elders kunnen worden ingezet.

6.3 De vorderingen van A+ Personeel op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan A+ Personeel omstandigheden ter kennis zijn gekomen die A+ Personeel goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn contractuele verplichtingen zal voldoen. In het genoemde geval is A+ Personeel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van A+ Personeel om schadevergoeding te vorderen.

6.4 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan A+ Personeel bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of pleegt te maken, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is A+ Personeel bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.5 Beide partijen zijn bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: a) aan één der partijen surséance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd, zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren; b) één der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 (zestig) kalenderdagen ofwel vast staat dat de situatie van overmacht langer dan 60 (zestig) kalenderdagen zal duren. Zolang van het recht tot beëindiging nog geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen; c) één der partijen enige wezenlijke verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, en na dienaangaande in gebreke te zijn gesteld, verzuimt alsnog binnen 30 (dertig) dagen aan die verplichting te voldoen.

6.6 Beëindiging/ontbinding van de overeenkomst tussen partijen heeft geen terugwerkende kracht.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien gedurende de looptijd van de tussen de partijen gesloten overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de aan A+ Personeel opgedragen werkzaamheden het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen. Partijen zijn alleen gebonden aan nadere afspraken voor zover deze schriftelijk en met wederzijdse instemming zijn vastgelegd.

7.2 Indien partijen besluiten de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. A+ Personeel zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal A+ Personeel Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal A+ Personeel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium en/ of offertebedrag tot gevolg heeft.

7.4 In afwijking van het vorige lid zal A+ Personeel geen hogere kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan A+ Personeel kunnen worden toegerekend.

7.5 Indien één der partijen niet (steeds) de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de desbetreffende voorwaarden niet langer van toepassing zijn of dat die partij het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 8 Tarieven en betaling

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, berekent A+ Personeel haar honoraria op basis van het aantal gewerkte dagen of dagdelen en de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende tarieven van haar medewerkers. In opdracht van Opdrachtgever gemaakte kosten van materialen en apparatuur die door de door A+ Personeel ingeschakelde medewerkers worden gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, alsmede door hen in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

8.2 Alle in het vorige lid bedoelde tarieven, prijzen en kosten zijn exclusief de verschuldigde omzetbelastingen en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

8.3 Opdrachtgever zal vooraf worden geïnformeerd over de door A+ Personeel gehanteerde tarieven. A+ Personeel zal het tarief van een door haar ingeschakelde medewerker gedurende de looptijd van de overeenkomst niet tussentijds wijzigen, behoudens in de navolgende gevallen: a) indien de medewerker binnen A+ Personeel dan wel bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever functioneel anders wordt ingezet en aan deze nieuwe functie een ander tarief is verbonden: b) de tarieven worden jaarlijks met ingang van 1 januari aan de inflatiecorrectie aangepast.

8.4 Voor zover niet anders overeengekomen, omvat de normale werkweek 40 (veertig) werkuren, verdeeld over acht uur per dag.

8.5 A+ Personeel factureert eenmaal per week, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever voldoet facturen binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst door overmaking van het volledige bedrag op een door A+ Personeel te vermelden bankrekening, bij gebreke waarvan wettelijke rente in rekening wordt gebracht. In geval van niet-tijdige betaling is A+ Personeel voorts gerechtigd, na Opdrachtgever ter zake in gebreke te hebben gesteld, haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of enige andere met Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, zonder dat dit zal kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van A+ Personeel voor de (schadelijke) gevolgen daarvan.

8.6 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de directie van A+ Personeel. Indien de klacht gegrond is zal A+ Personeel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal A+ Personeel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

8.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, zullen de (betalings-) verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.8 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.9 Indien A+ Personeel wegens te late betaling door Opdrachtgever incassokosten moet maken, komen die voor rekening van Opdrachtgever.

8.10 Opdrachtgever is aan A+ Personeel de door A+ Personeel in alle instanties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Het voorgaande geldt echter alleen indien A+ Personeel en Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Uit de aard van de werkzaamheden die A+ Personeel ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert vloeit voort dat A+ Personeel jegens Opdrachtgever een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat A+ Personeel niet aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij daaromtrent door A+ Personeel uitdrukkelijk en schriftelijk garanties aan Opdrachtgever zijn gegeven.

9.2 A+ Personeel is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe zaak -en/of letselschade ten gevolge van het niet of niet volledig nakomen van enige contractuele verplichting jegens Opdrachtgever, met dien verstande dat A+ Personeel nimmer enigerlei aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan computerprogrammatuur en gegevensbestanden.

9.3 A+ Personeel is tegenover Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, economische schade c.q. zuivere vermogensschade zoals stagnatieschade, winstderving, bedrijfsschade en/of transactieschade, van welke aard of vorm dan ook.

9.4 A+ Personeel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, welke derden lijden als gevolg van of in verband met de werkzaamheden die A+ Personeel ten behoeve van Opdrachtgever verricht. Opdrachtgever vrijwaart A+ Personeel en alle door A+ Personeel ingeschakelde medewerkers van alle eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook. Door A+ Personeel ingeschakelde medewerkers zullen nimmer door Opdrachtgever persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.

9.5 De aansprakelijkheid van A+ Personeel is in ieder geval in omvang beperkt tot het bedrag van de door A+ Personeel voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden overeengekomen vergoeding.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie en gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of gegevens. Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden de toestemming onthouden het bestaan van hun contractuele relatie publiekelijk bekend te maken.

10.2 Voornoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van de andere partij zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken e.d. ten aanzien waarvan zulks door de andere partij uitdrukkelijk is verzocht.

Artikel 11 Intellectuele Eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door A+ Personeel in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met Opdrachtgever ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen en formats, alsmede andersoortige werken, know how etc., ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan, berusten bij A+ Personeel.

11.2 Door betaling van de daarop betrekking hebbende facturen verwerft Opdrachtgever een gebruiksrecht op exemplaren van door A+ Personeel verstrekte, gepersonaliseerde bedrijfsprocessen, gepersonaliseerde formats en aan Opdrachtgever gerichte rapporten en adviezen, ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan. Dit gebruiksrecht is beperkt tot Opdrachtgever en de onderneming waarvan Opdrachtgever de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezit of anderszins volledige zeggenschap heeft verworven, of ondernemingen die een meerderheidsbelang bezitten of anderszins zeggenschap hebben verworven in de onderneming die wordt vertegenwoordigd door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan dit gebruiksrecht tegen betaling, om niet, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan enige andere derde, tenzij A+ Personeel dienaangaande vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

11.3 A+ Personeel staat ervoor in dat de door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden aangewende werken, knowhow, methoden en systemen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 12 Medewerkers

12.1 Zowel A+ Personeel als Opdrachtgever zullen zich onthouden van het doen van betalingen of giften (waaronder mede begrepen het leveren van goederen of diensten tegen een lagere dan de werkelijke waarde) aan elkanders medewerkers. Hiervan zijn uitgezonderd relatiegeschenken van betrekkelijk geringe waarde of die, voor zover Opdrachtgever daarvoor richtlijnen hanteert, aan die richtlijnen voldoen.

12.2 Behoudens met instemming van de andere partij onthouden zowel A+ Personeel als Opdrachtgever zich van het op eigen initiatief doen van aanbiedingen tot indiensttreding aan medewerkers van de andere partij die betrokken zijn bij een project of opdracht. Partijen zijn vrij met zodanige medewerkers, die bij hen solliciteren, een gesprek aan te gaan, doch verplichten zich de andere partij schriftelijk in te lichten alvorens aan de desbetreffende medewerker een dienstverband aan te bieden.

12.3 Indien partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, overeenkomen dat A+ Personeel medewerkers ter beschikking zal stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden onder leiding en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, is A+ Personeel slechts gehouden tot het ter beschikking stellen van medewerkers die de door Opdrachtgever vereiste kwalificaties bezitten op de plaats en gedurende de periode als overeengekomen met Opdrachtgever, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter beoordeling van en bepaling door A+ Personeel. Hetgeen in de artikelen 3 en 5 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald met betrekking tot de verplichtingen en verantwoordelijkheden van A+ Personeel, is in deze gevallen niet van toepassing.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van partijen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan partijen afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen.

13.2 A+ Personeel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat A+ Personeel haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien een der partijen door overmacht haar verplichtingen niet heeft kunnen vervullen gedurende een periode van 60 (zestig) kalenderdagen ofwel vaststaat dat de overmacht situatie langer dan 60 (zestig) kalenderdagen zal duren, zijn beide partijen bevoegd de tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de onderhavige algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zolang van het recht tot beëindiging nog geen gebruik is gemaakt, vervalt het recht tot beëindiging indien de verplichting, waarvan de nakoming door tijdelijke overmacht werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

13.4 Indien A+ Personeel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Alle voorwaarden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van A+ Personeel worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit deze voorwaarden of enige tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 A+ Personeel is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding aangegeven en opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

15.2 Op een bestaande rechtsverhouding tussen A+ Personeel en Opdrachtgever zullen naderhand door A+ Personeel gewijzigde voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten van een nieuwe overeenkomst tussen partijen.

versie februari 2022